“Nasu – Aizu – Nikko – Nasu 8 days tour” stage 2

“Nasu – Aizu – Nikko – Nasu 8 days tour” 3日目のstage 2は県を跨ぎ、那須から福島県の会津を目指します!

アップダウンが激しい山沿いを走り沢山の森の中を駆け抜けます。